Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GLOBAL NETWORK GROUP | IHR REGISTER
VERSIE: MEI 2018
DEEL A: ALGEMEEN
1. AANVAARDING, TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Global Network Group, haar dochterondernemingen, geregistreerde handelsnamen, geregistreerde handelsactiviteiten en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.
1.2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit meer delen, te weten:
 • Deel A: Algemeen
 • Deel B: Registratie en certificering
 • Deel C: Permanente opleiding en activiteiten
 • Deel D: Privacy verklaring en beleid
1.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.4. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of de afnemer worden door Global Network Group niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5. Alle aanbiedingen van Global Network Group zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
1.6. Een overeenkomst tussen Global Network Group en de opdrachtgever en/of de afnemer komt tot stand door een schriftelijke, mondelinge of internet aanmelding, opdracht of inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever en/of de afnemer en/of de deelnemer en de aanvaarding daarvan door Global Network Group.
1.7. Een aanmelding, opdracht, inschrijving of overeenkomst geldt als aanvaard door Global Network Group zodra deze is ontvangen tenzij het tegendeel schriftelijk aan de opdrachtgever en/of de afnemer is bericht.
1.8. De inschrijving van deelnemers aan en aanmeldingen voor activiteiten en diensten van Global Network Group geschiedt in volgorde van aanmelding.
1.9. Global Network Group kan de overeenkomst, registratie of certificatie direct ontbinden, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surséance van betaling van de wederpartij wordt ingediend of de wederpartij in liquidatie komt te verkeren of zijn bedrijfsactiviteiten staakt.
1.10. Global Network Group is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht één kalendermaand na de datum van verzending aan de wederpartij van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de wederpartij uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.
2. HANDELSNAMEN
2.1. Global Network Group is mede actief met / onder geregistreerde dochterondernemingen, handelsnamen en handelsactiviteiten met de bijbehorende beeldmerken en domeinnamen.
2.2. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor alle activiteiten die Global Network Group uitoefent via of onder de naam van haar dochterondernemingen, handelsnamen of handelsactiviteiten.
2.3. Waar in de opdracht, aanmelding, overeenkomst, reglement, correspondentie of ieder ander document wordt gesproken over Global Network Group of haar dochterondernemingen, handelsnamen of handelsactiviteiten moet hieronder worden verstaan de rechtspersoon waar binnen de lokale vestiging van Global Network Group haar activiteiten uitoefent.
3. TARIEVEN
3.1. Alle door Global Network Group gepubliceerde tarieven luiden in EURO, tenzij anders vermeld, en zijn exclusief belastingen en heffingen van overheidswege. Indien en voor zover door Global Network Group omzetbelasting (BTW) is verschuldigd zal deze aan de opdrachtgever en/of de afnemer in rekening worden gebracht.
3.2. Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, per individuele persoon, inclusief de door Global Network Group specifiek benoemde en beschikbaar gestelde materialen en diensten, exclusief eventuele arrangementskosten en exclusief door Global Network Group niet speciek benoemde en beschikbaar gestelde materialen en diensten.
3.3. Onder arrangementskosten worden ondermeer verstaan de hotel-, reis- en verblijfkosten waaronder mede begrepen bootreizen, treinreizen, vliegreizen, de kosten van de locatie, de honoraria en kosten van personen of organisaties die voor Global Network Group arrangementen regelen of uitvoeren.
3.4. Onder arrangement wordt ondermeer verstaan overnachtingen, maaltijden, snacks, consumpties, reizen en verplaatsingen, kantoor- en verblijfslocaties.
3.5. Global Network Group behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst is Global Network Group gehouden met de opdrachtgever en/of de afnemer tot een aanvullende afspraak te komen tenzij in de opdracht of overeenkomst hierover anders of aanvullend is bepaald.
4. BETALINGEN
4.1. De betaling van facturen van Global Network Group dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum en/of voor de verstrekking van de inlogcodes voor de dienst, registratie of certificering waarvoor de deelnemer of de opdrachtgever zich heeft ingeschreven.
4.2. In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij, onverminderd de wettelijke gevolgen van de niet-nakoming van verbintenissen, met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen.
4.3. Global Network Group is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- , onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.
4.4. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag direct opeisbaar is. Alle termijnbetalingen worden benoemd in kalendermaanden. Voor iedere termijn brengt Global Network Group een vergoeding ter dekking van haar administratieve kosten en gederfde inkomensrente ad 1,5% per termijn in rekening aan de opdrachtgever en/of de afnemer.
4.5. Iedere betaling van de wederpartij strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Verrekening door de wederpartij van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op Global Network Group meent te hebben, is uitgesloten.
4.6. Eventuele kosten van een betaling komen altijd voor rekening van de opdrachtgever en/of de afnemer. Onder kosten worden ondermeer verstaan: bankkosten, spoedkosten, vertaal kosten, kosten van / voor overmaking, kosten van / voor internationale transacties, kosten van / voor transacties met behulp van een credit card, kosten van / voor internet transacties, kosten van / voor koers- en valutaverschillen. Indien deze kosten ter kennis komen van Global Network Group na de ontvangst van een (deel) betaling door of vanwege de opdrachtgever en/of de afnemer is deze gehouden op eerste lastgeving van Global Network Group tot de aanvullende betaling en/of schadeloosstelling over te gaan.
4.7. Global Network Group behoudt zicht het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Global Network Group niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Global Network Group of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.
5.2. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Global Network Group per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Global Network Group verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand.
5.3. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.4. In het geval dat Global Network Group door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Global Network Group naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
5.5. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Global Network Group ingeschakelde derden.
5.6. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede begrepen de situatie waarin naar oordeel van Global Network Group onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen voor een activiteit, opleiding, training, cursus, registratie of certificatie.
5.7. Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen veertien dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de wederpartij geacht wordt door de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.
5.8. De wederpartij dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Global Network Group te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
5.9. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens Global Network Group na verloop van één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
6. VRIJWARING
6.1. De wederpartij is volledig aansprakelijk jegens Global Network Group voor de schade die Global Network Group of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de wederpartij of haar werknemers of haar onderaannemers van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.
6.2. De wederpartij vrijwaart Global Network Group tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de wederpartij of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers en onderaannemers, van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.
6.3. Voorts vrijwaart de wederpartij Global Network Group en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving.
6.4. Global Network Group zal in dat geval door de wederpartij volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en rentevergoedingen die voor Global Network Group en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.
7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de door Global Network Group uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Global Network Group.
7.2. Niets uit de door Global Network Group uitgegeven of beschikbaar gestelde werken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Global Network Group.
7.3. Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot de rechten van intellectueel eigendom uit de door Global Network Group beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.
7.4. Onder “werken” worden ondermeer verstaan: teksten, syllabi, readers, boeken, documenten, digitale bestanden, bestanden en registraties binnen de examen- en CPD internet applicatie | software van Global Network Group alsmede alle reglementen en regelgeving en instructies voor de registratie en certificering.
8. OVERIGE BEPALINGEN DEEL A (ALGEMEEN)
8.1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
8.2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien dan wel iets onvolledig regelen is Global Network Group zelfstandig bevoegd.
8.3. Indien door Global Network Group gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
8.4. Global Network Group is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren.
8.5. De administratie van Global Network Group geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Global Network Group verrichte werkzaamheden.
8.6. Global Network Group en de wederpartij erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten en de registraties binnen de examen- en leer & de certificatie- & registratie internet applicatie van Global Network Group, als bewijs kan dienen.
8.7. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.8. Bij meertaligheid prefereert de Nederlandse taal. Global Network Group is niet gehouden om in geval van een geschil of conflict vertalingen, al dan niet beëdigd, te leveren aan de wederpartij. Eventuele vertaalopdrachten en vertaalkosten komen altijd voor rekening van de wederpartij.
8.9. In geval van geschillen, voortvloeiend uit algemene voorwaarden en/of de opdracht of overeenkomst of uit daarop hierop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
8.10. In geval van mediation erkent Global Network Group uitsluitend internationaal gecertificeerde mediators.
8.11. Alle eventuele geschillen tussen Global Network Group en de wederpartij die niet minnelijk kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Rotterdam, onverminderd het recht van Global Network Group om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.
DEEL B: REGISTRATIE EN CERTIFICERING
9. INSCHRIJVING, ANNULEREN, OPZEGGEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN
9.1. Global Network Group kan aan de (kandidaat) opdrachtgever en/of afnemer en/of agentschap nadere voorwaarden stellen met betrekking tot onder meer levering, deelname, (her)registratie, (her)certificering, (her)toetreding.
9.2. De opdrachtgever en/of de afnemer verbindt zich bij inschrijving voor de gehele registratie en certificering of het agentschap zoals blijkt uit de opdracht, inschrijving, overeenkomst of registratie binnen de internet applicatie van Global Network Group.
9.3. Iedere inschrijving en deelname, registratie en certificering komt tenminste tot stand voor de resterende periode van het lopende kalenderjaar en het opvolgende kalenderjaar. Ongeacht het moment in het lopende kalenderjaar van inschrijving, registratie of certificering geldt dat het jaarlijkse deelnamegeld is verschuldigd en dat geen restitutie wordt verleend.
9.4. Een inschrijving voor een examen, kennistoets en/of vaardighedentoets is altijd tegelijk een aanmelding voor de registratie en certificering binnen het toepasselijke register.
9.5. Kostenloze annulering van de deelname, registratie of certificering is mogelijk tot de ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier voor de gevraagde dienst(en). Eventueel vooruit betaalde deelname gelden worden gerestitueerd.
9.6. Tussentijdse annulering is uitgesloten. Restitutie van deelname gelden, jaarlijkse bijdragen en 1-malige bijdragen is uitgesloten.
9.7. Annuleren, opzeggen of beëindigen kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
9.8. Annuleren, opzeggen en beëindigen is uitsluitend mogelijk tegen de eerste werkdag van het opvolgende kalenderjaar.
9.9. De overeenkomst wordt te allen tijde onmiddellijk ontbonden bij het overlijden van de deelnemer. De wederzijdse rechten en verplichtingen bij overlijden zoals voortvloeiende uit deze overeenkomst eindigen zodra deze is ontbonden.
9.10. Global Network Group behoudt zich het recht voor een registratie of certificatie schema bij onvoldoende deelname geheel of gedeeltelijk te annuleren. De certificaathouders zullen tijdig van deze annulering op de hoogte worden gesteld. Er vindt geen restitutie van bijdragen plaats.
9.11. Global Network Group houdt te allen tijde de vrijheid adviseurs, begeleiders en begeleidende medewerkers die zijn belast met de uitvoering van de registratie- en certificeringsprocedures en processen, voor aanvang of tussentijds, te vervangen door andere adviseurs, begeleiders en begeleidende medewerkers.
9.12. Het staat Global Network Group voorts vrij om registratie en certificeringsprocedures, processen en titels te wijzigen, in welk geval de deelnemers daarover zo spoedig mogelijk zullen worden geïnformeerd.
9.13. Indien de omstandigheden dat nodig maken, kan Global Network Group afwijken van de in haar brochures en op haar website aangegeven informatie en diensten.
10. BETALINGEN
10.1. De betaling dient uiterlijk één kalendermaand voor de aanvang van het registratie of certificering te zijn ontvangen of voor de dag en tijd waarop de deelnemer of de opdrachtgever of een derde namens de deelnemer of de opdrachtgever, voor de eerste keer inlogt binnen of de “werken” opent in de internet applicatie van Global Network Group.
10.2. Betaling geschiedt uitsluitend door middel van bankoverschrijving, creditcard betaling (voor zover de betreffende credit card wordt gevoerd of geaccepteerd door Global Network Group) of internet betaling. Contante betalingen worden niet aanvaard. Voor credit card betalingen geldt een toeslag; de toeslag bestaat uit de doorbelasting van de kosten die de credit card maatschappij aan Global Network Group in rekening brengt vermeerderd met de administratiekosten van Global Network Group.
10.3. Bij de eerste registratie en certificering of indien wordt ingelogd binnen de internet applicatie van Global Network Group of indien “werken” worden geopend in de internet applicatie van Global Network Group dient het deelname geld vooruit te worden voldaan.
10.4. Indien voor aanvang van het registratie of certificeringsjaar niet de volledige betaling is ontvangen, is Global Network Group gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot de registratie, de certificering en alle hieraan verbonden diensten te ontzeggen, in welk geval diens verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
11. POSITIE GLOBAL NETWORK GROUP
11.1. Global Network Group heeft tot het doel het vormen van een internationaal netwerk van en voor personen, bedrijven en organisaties. Hiertoe betalen de deelnemers per kalenderjaar een jaarlijkse registratie of certificeringsbijdrage.
11.2. Global Network Group is geen franchise organisatie.
11.3. Global Network Group is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de activiteiten van de deelnemer.
11.4. Global Network Group onderscheidt als diensten:
 • Het aan haar deelnemers leveren van een private beschermde titel en de procedure vereisten met bijbehorende modeldocumenten;
 • Het ten behoeve van haar netwerk deelnemers realiseren van koepelovereenkomsten en collectieve contracten;
 • Het aan haar netwerk deelnemers leveren van facilitaire diensten en producten;
 • Het faciliteren van internationale samenwerking zowel tussen de netwerk deelnemers onderling als met hun externe omgeving.
12. POSITIE CERTIFICAATHOUDER
12.1. De deelnemer is geen franchise nemer.
12.2. De deelnemer is volledig zelfstandig, oefent de bedrijfsactiviteiten uit vanuit de eigen zelfstandige juridische entiteit en is als zodanig ingeschreven in de kamer van koophandel of wel is verbonden aan een dergelijke zelfstandige juridische entiteit.
12.3. Alle activiteiten van de deelnemer worden door de deelnemer geheel voor eigen rekening en risico uitgevoerd en staan los van Global Network Group.
12.4. De deelnemer sluit voor wat betreft de eigen bedrijfsactiviteiten zelf een overeenkomst met de eigen opdrachtgever(s). Global Network Group is geen partij in deze overeenkomst(en).
12.5. De deelnemer is gehouden alle modeldocumenten zelf te beoordelen en om te vormen tot eigen bedrijfsdocumenten en vrijwaart Global Network Group ter zake voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
12.6. De deelnemer vrijwaart het netwerk voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijk met betrekking tot alle eigen bedrijfsactiviteiten.
12.7. Het woord ‘deelnemer’ omvat: de (kandidaat) certificaathouder, de (kandidaat) geregistreerde persoon of bedrijf, de (kandidaat) agent, het (kandidaat) agentschap, de examenkandidaat, de CPD deelnemer.
13. KLACHTENREGELING
13.1. Indien de deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van het netwerk en/of meent dat Global Network Group de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, kan schriftelijk de bemiddeling van CEO of Adviesraad van Global Network Group ingeroepen worden. Het adres luidt: Geschillencommissie Global Network Group, Postbus 5530, NL 6802 EM Arnhem, Nederland.
DEEL C: PERMANENTE OPLEIDING & ACTIVITEITEN
14. INSCHRIJVING, ANNULEREN, OPZEGGEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN
14.1. De opdrachtgever en/of de afnemer verbindt zich bij inschrijving voor de gehele activiteit, CPD programma zoals blijkt uit de opdracht, inschrijving, opleidingsovereenkomst of registratie binnen de examen- en leer internet applicatie van Global Network Group.
14.2. Kostenloze annulering van een activiteit, CPD programma, training of cursus is mogelijk tot één kalendermaand voor de geplande startdatum. Eventueel vooruit betaalde opleidingsgelden worden gerestitueerd.
14.3. Indien de activiteit, CPD programma, training of cursus binnen één kalendermaand en uiterlijk drie kalenderweken voor de geplande startdatum wordt geannuleerd is 50% van het gehele opleidingsgeld verschuldigd. Eventueel vooruit betaalde opleidingsgelden worden verrekend met de verschuldigde annuleringskosten waarbij een eventueel surplus aan de opdrachtgever en/of de afnemer wordt gerestitueerd of een eventueel tekort direct opeisbaar is en direct dient te worden voldaan door de opdrachtgever en/of de afnemer.
14.4. Indien de activiteit, CPD programma, training of cursus binnen drie kalenderweken voor de geplande startdatum of na de geplande startdatum wordt geannuleerd is het gehele opleidingsgeld verschuldigd.
14.5. Annuleren van een activiteit, CPD programma, training of cursus is niet mogelijk indien de deelnemer of de opdrachtgever, of een derde namens de deelnemer of de opdrachtgever, heeft ingelogd in en/of de “werken (leermiddelen)” van de activiteit, CPD programma, training of cursus waarvoor is ingeschreven heeft geopend binnen de examen- en leer internet applicatie van Global Network Group.
14.6. In geval van een activiteit, CPD programma, training of cursus met arrangementskosten geldt dat het arrangement (“de arrangementskosten) niet kunnen worden geannuleerd, ongeacht de termijn van de annulering, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever en/of de afnemer is onder alle omstandigheden de arrangementskosten geheel verschuldigd.
14.7. In geval van een activiteit, CPD programma, training of cursus op een niet eigen locatie van Global Network Group en/of met verplichtingen die buiten het productaanbod van Global Network Group vallen, zoals ondermeer bootreizen, treinreizen, vliegreizen, overnachtingen en catering, worden verplichtingen direct ten name van de opdrachtgever en/of de deelnemer aangegaan. De opdrachtgever en/of de deelnemer vrijwaren Global Network Group. In geval van een annulering is de opdrachtgever en/of de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de annulering, indien mogelijk, van het arrangement. De acceptatie door Global Network Group van een tijdige annulering van de activiteit, CPD programma, training of cursus ontslaat de opdrachtgever en/of deelnemer dan ook niet van de door hem aangegane verplichtingen jegens het arrangement.
14.8. Het wegblijven bij een activiteit, CPD programma, training of cursus alsmede het niet inloggen en/of niet openen van ‘werken (leermiddelen)” binnen de examen- en leer internet applicatie van Global Network Group wordt niet aangemerkt als annuleren, opzeggen of beëindigen van de activiteit, CPD programma.
14.9. Annuleren, opzeggen of beëindigen kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Annuleren, opzeggen en beëindigen is uitsluitend mogelijk tegen de eerste werkdag van de opvolgende werkweek.
14.10. De overeenkomst wordt te allen tijde onmiddellijk ontbonden bij het overlijden van de deelnemer. De wederzijdse rechten en verplichtingen bij overlijden zoals voortvloeiende uit deze overeenkomst eindigen zodra deze is ontbonden.
14.11. Global Network Group behoudt zich het recht voor de activiteit, CPD programma, training of cursus bij onvoldoende deelnemers geheel of gedeeltelijk te annuleren tot vijf werkdagen voor de start van de activiteit, CPD programma, of in geval van bijzondere omstandigheden op nog kortere termijn. De deelnemers zullen tijdig van deze annulering op de hoogte worden gesteld. Het reeds betaalde cursusgeld zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort, tenzij in overleg met de opdrachtgever en/of de afnemer c.q. deelnemer nieuwe opleidingsdata worden vastgesteld.
14.12. Global Network Group houdt te allen tijde de vrijheid trainers die zijn belast met de uitvoering van de activiteit, CPD programma, voor aanvang of tussentijds, te vervangen door andere trainers.
14.13. Het staat Global Network Group voorts vrij om een training of activiteit, CPD programma te verplaatsen naar een andere accommodatie, in welk geval de deelnemers daarover zo spoedig mogelijk zullen worden geïnformeerd. Indien een deelnemer reeds een arrangement in de oude accommodatie had geboekt, zal Global Network Group bemiddelen met de betreffende organisatie.
14.14. Indien de omstandigheden dat nodig maken, kan Global Network Group afwijken van de in haar brochures en op haar website aangegeven maximale groepsgrootte en het aantal begeleidende trainers.
14.15. Alle roosters, boekenlijsten en literatuuropgaven zijn aangeboden onder nadrukkelijk voorbehoud van wijziging.
15. VERPLAATSEN, UITSTELLEN, VERVANGEN
15.1. Tot één maand voor de aanvang van een training kan een deelnemer zonder extra kosten aan Global Network Group verzoeken om in plaats van de activiteit, CPD programma, training of cursus waarvoor de deelnemer staat ingeschreven, te mogen deelnemen aan dezelfde activiteit, CPD programma, training of cursus met een latere startdatum.
15.2. Indien een dergelijk verzoek als bedoeld in het vorige lid korter dan één kalendermaand voor de aanvang van de activiteit, CPD programma, training of cursus wordt gedaan zal een bedrag van € 150,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
15.3. Een wijziging van de startdatum als bedoeld in de vorige twee leden laat de oorspronkelijke betalingsverplichting van de deelnemer onverlet. Global Network Group bericht de verzoeker schriftelijk met betrekking tot haar besluit over het verzoek.
15.4. Een verhinderde cursist kan kosteloos voor de aanvang van de training of activiteit, CPD programma een vervanger aanmelden, mits deze naar het oordeel van Global Network Group aan de toelatingscriteria voldoet.
15.5. Vervanging bij of na het begin van de training of activiteit, CPD programma is niet toegestaan.
15.6. Indien een optie is genomen op deelname aan een activiteit, CPD programma, training of cursus dient de opdrachtgever en/of afnemer c.q. de deelnemer deze optie uiterlijk één kalendermaand voor aanvang om te zetten in een definitieve aanmelding, bij gebreke waarvan de optie vervalt en daaraan geen rechten meer kunnen worden ontleend.
16. BETALINGEN
16.1. De betaling dient uiterlijk één kalendermaand voor de aanvang van de activiteit, CPD programma, training of cursus te zijn ontvangen of voor de dag en tijd waarop de deelnemer of de opdrachtgever of een derde namens de deelnemer of de opdrachtgever, voor de eerste keer inlogt binnen of de “werken (leermiddelen)” opent in de examen- en leer internet applicatie van Global Network Group.
16.2. Betaling geschiedt uitsluitend door middel van bankoverschrijving, creditcard betaling (voor zover de betreffende credit card wordt gevoerd of geaccepteerd door Global Network Group) of internet betaling. Contante betalingen worden niet aanvaard. Voor credit card betalingen geldt een toeslag; de toeslag bestaat uit de doorbelasting van de kosten die de credit card maatschappij aan Global Network Group in rekening brengt vermeerderd met de administratiekosten van Global Network Group.
16.3. Bij inschrijvingen korter dan één kalendermaand voor of bij inschrijvingen na de feitelijke aanvang van de activiteit, CPD programma, training of cursus of indien wordt ingelogd binnen de examen- en leer internet applicatie van Global Network Group of indien “werken (leermiddelen)” worden geopend in de examen- en leer internet applicatie van Global Network Group dient het opleidingsgeld per direct te worden voldaan.
16.4. Indien voor aanvang van de training of activiteit, CPD programma niet de volledige betaling is ontvangen, is Global Network Group gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot de training of activiteit, CPD programma te ontzeggen, in welk geval diens verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
17. OVERIGE BEPALINGEN DEEL C (PERMANENTE OPLEIDING & ACTIVITEITEN)
17.1. Arrangementskosten
17.1.1. Opleidingskosten en opleidingsgeld zijn niet hetzelfde als arrangementskosten. Arrangementskosten worden altijd apart vermeld en apart aan de opdrachtgever en/of de afnemer in rekening gebracht.
17.2. Bijzondere dagen
17.2.1. Zoveel als mogelijk wordt rekening gehouden met de door de overheid vastgestelde vakanties en officiële vrije dagen. Dit kan echter nadrukkelijk niet worden gegarandeerd. Bedoelde vakanties en vrije dagen kunnen worden ingeroosterd. Aan dergelijke vakanties en dagen kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van annuleren, opzeggen en verzuim.
17.2.2. Bij erkende beroepsopleidingen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met voor de sector of branche belangrijke dagen zoals ondermeer beursdagen, tentoonstellingsdagen en dergelijke. Dit kan echter nadrukkelijk niet worden gegarandeerd. Bedoelde dagen kunnen worden ingeroosterd. Aan dergelijke dagen kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van annuleren, opzeggen en verzuim.
17.2.3. Zowel werkdagen als weekeinde dagen kunnen worden aangemerkt als opleidingsdagen.
17.3. Boeken
17.3.1. Boekenlijsten worden verstrekt. Uit de boekenlijst blijkt welke syllabi, boeken, readers wel of niet in het opleidingsgeld zijn inbegrepen. Indien een syllabus, boek, reader als verplicht is aangemerkt en niet door Global Network Group wordt verstrekt is de deelnemer gehouden zelf voor eigen rekening en tijdig het bedoelde item aan te schaffen.
17.4. Examens
17.4.1. Het examengeld en het deelnamegeld voor de examentrainingen is niet bij het opleidingsgeld inbegrepen tenzij anders vermeld. Examengeld kan door Global Network Group of het externe examenbureau of de externe examenorganisatie worden geïnd.
17.4.2. Een inschrijving voor een examen, kennistoets en/of vaardighedentoets is altijd tegelijk een aanmelding voor de registratie en certificering binnen het toepasselijke register.
17.5. Examencertificaat
17.5.1. In de examen- en leer internet applicatie van Global Network Group wordt op de persoonlijke pagina van de deelnemer een digitaal examencertificaat geplaatst indien de deelnemer is geslaagd.
17.6. Gemiste lessen
17.6.1. Ingeval cursisten een onderdeel van een activiteit, CPD programma, training of cursus hebben gemist, kan worden verlangd dat zij het gemiste onderdeel inhalen om een bewijs van deelname van Global Network Group te ontvangen en/of de toegang tot het examen te verkrijgen.
17.6.2. Bij een activiteit, CPD programma, training of cursus die uit meer onderdelen, blokken of bijeenkomsten bestaat, is het inhalen van gemiste onderdelen bij een andere groep niet mogelijk.
17.6.3. Indien bij een activiteit, CPD programma, training of cursus een blok, les of contactmoment wordt gemist kan de toegang tot de/het volgende blok, les of contactmoment worden ontzegd of niet aan het vervolg worden begonnen. In dat geval kan in overleg met de cursist worden bekeken of een andere training of activiteit, CPD programma gevolgd kan worden. De in deze Algemene Voorwaarden vermelde annuleringsregeling van Global Network Group blijft te allen tijde onverminderd van toepassing. De kosten die voortvloeien uit het compenseren van de gemiste onderdelen komen voor rekening van de deelnemer.
17.7. Klachtenregeling
17.7.1. Indien de deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van de activiteit of CPD programma en/of meent dat Global Network Group de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, kan schriftelijk de bemiddeling van de CEO en/of de Adviesraad van Global Network Group ingeroepen worden. Het adres luidt: Global Network Group, Postbus 5530, NL 6802 EM Arnhem, Nederland.
17.8 Verklaring van deelname
17.8.1. In de examen- en leer internet applicatie van Global Network Group wordt op de persoonlijke pagina van de deelnemer een digitale verklaring van deelname geplaatst indien de deelnemer minimaal 75% van de lessen heeft bijgewoond.
DEEL D: PRIVACY VERKLARING EN BELEID
18. De privacy verklaring is onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en separaat gepubliceerd op alle websites van Global Network Group.

Registreer nu!

 • HET onafhankelijke register
 • Efficiënte toelatingsprocedure
 • Zicht- en vindbaar zodra certificering toegekend
 • Uitstekende zoekfuncties voor uw klanten

Aanmelden! ›

from
€ 250,00
/year