Disclaimer

Disclaimer

Global Network Group sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie op deze website welke afkomstig is van of verstrekt door andere personen en organisaties dan Global Network Group zelf.

De uitsluiting omvat, doch is daartoe niet beperkt, het schenden van auteurs- en andere rechten, waaronder mede begrepen intellectuele eigendom, van andere personen en organisaties dan Global Network Group zelf.

Global Network Group accepteert geen verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade en nadeel veroorzaakt door informatie op deze website ongeacht de bron van de informatie, ongeacht of de informatie door Global Network Group of enige andere partij is opgesteld. Global Network Group behoudt zich terzake alle rechten voor waaronder mede begrepen het verwijderen, veranderen of aanpassen van alle informatie ongeacht de bron of eigenaar, waaronder mede begrepen het verwijderen, veranderen of aanpassen van iedere informatie die strijdig is met enige wet- & regelgeving, de algemene voorwaarden en reglementen van Global Network Group, de directe en indirecte belangen van Global Network Group waaronder mede begrepen haar certificaathouders alsmede internetgebruikers in het algemeen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave ( dit document ) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Global Network Group en haar geregistreerde handelsnamen en activiteiten, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam (Nederland) onder nummer 56601506. Tegen misbruik zal worden opgetreden. In voorkomend geval worden alle in- en buitenrechtelijke kosten, waaronder nadrukkelijke mede begrepen alle geleden en nog te lijden schade en nadeel, door Global Network Group in rekening gebracht aan alsmede verhaald op de overtreder. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing en staan gepubliceerd op onze websites.

ADR Register, EMCI Register, ICR Coachregister en IHR Register zijn onderdeel en handelsnaam van Global Network Group.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Registreer nu!

  • HET onafhankelijke register
  • Effici├źnte toelatingsprocedure
  • Zicht- en vindbaar zodra certificering toegekend
  • Uitstekende zoekfuncties voor uw klanten

Aanmelden! ›

from
€ 250,00
/year