Accreditatie criteria beroepsopleiding hypnose practitioner

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND
ACCREDITATIE CRITERIA
OPLEIDING: BEROEPSOPLEIDING HYPNOSE PRACTITIONER
VERSIE: JANUARI 2021
INLEIDING
Opleidingsinstituten kunnen hun beroepsopleiding hypnose practitioner laten accrediteren. Daarnaast kan het instituut zich aansluiten als geaccrediteerd opleidingsinstituut. Accreditatie van de opleiding betekent dat (oud) studenten op vertoon van hun opleidingscertificaat voldoen aan de opleidings- en examen toets voor wat betreft de beroeps-basisopleiding. De accreditatie audit van de opleiding wordt per email aangevraagd bij de vereniging of ICR Coach Register, onderdeel van Global Network Group. De accreditatie audit is een gezamenlijk proces dat zich richt op het realiseren van de erkenning. Hieraan geven wij vorm en inhoud door indien een auditdossier in eerste aanleg niet kwalificeert de indiener te voorzien van concrete aanbevelingen waaraan moet worden voldaan om alsnog tot een accrediatie te komen. De accreditatie van de opleiding wordt vastgelegd in een accreditatie besluit.
INDIVIDUELE OPLEIDINGSAUDIT - OPLEIDINGSVERKLARING
Indien het kandidaat lid geen geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd en het opleidingsinstituut niet bereid of in staat is de accreditatie audit te doorlopen, wordt het individuele opleidingscurriculum van de kandidaat beoordeeld. De individuele audit beperkt zich tot de onderstaande erkenningscriteria 3, 12 en 13. Ook kan het instituut ervoor kiezen een opleidingsverklaring af te geven.
CRITERIA
De beroepsopleiding hypnose practitioner kan worden geaccrediteerd indien de opleiding voldoet, zulks ter beoordeling van Global Network Group, tenminste aan de volgende vereisten:
1. DEELNEMERS
 • Geen beperkingen, minimum of maximum aantal deelnemers
2. TRAINERS
 • Aantal
 • Groepsomvang ≤ 12 deelnemers: minimaal 1 hoofdtrainer
 • Groepsomvang ≥ 13 deelnemers: minimaal 2 hoofdtrainers
 • Groepsomvang ≥ 20 deelnemers: naast de 2 hoofdtrainers is voor iedere 10-deelnemers tenminste 1 assistent trainer aanwezig.
 • Kwalificaties
 • Hoofdtrainers zijn HVNL-B lid en ICR full certified hypnose coach OF hebben een hiermee vergelijkbaar werk- en ervaringsniveau, zulks ter beoordeling van Global Network Group
 • Hoofdtrainers hebben een minimale praktische beroepservaring van 2 kalenderjaren binnen de scope waarvoor wordt getraind.
 • Gast- en assistent trainer(s) toegestaan, mits curriculum relevante bijdrage, zulks ter beoordeling van de opleider.
3. CONTACTUREN
 • Minimaal 60 contacturen of 20 dagdelen van 3 contacturen/dagdeel
 • 1 contactuur = 1 klokuur waarbij trainer en groep of de groep bij wijze van intervisie bijeenkomst fysiek bijeen zijn op 1 locatie
 • Afwijkingen
  • Uitsluitend ter beoordeling van Global Network Group
  • Uitgangspunt ten aanzien van afwijkingen
  • Het aantal contacturen dient op een vergelijkbare wijze te worden gecompenseerd
  • Online varianten zijn niet uitgesloten
4. OPLEIDINGSUREN
 • Onder toepassing van het minimum aantal contacturen is het aantal opleidingsuren niet nader geregeld
 • Online varianten zijn niet uitgesloten
 • Minimaal 75% van de training dient vaardighedengericht te zijn
5. LOCATIE
 • Geschikte voor plenaire en sub sessie bijeenkomsten
 • Online oplossingen zijn niet uitgesloten
6. BOEKEN & LITERATUUR & READER
 • Geen voorwaarden mits ondersteunend aan de inhoud
 • De student ontvangt minimaal een (digitale) syllabus of reader
7. DEELNAMEBEWIJS | DEELNAMECERTIFICAAT
 • De hoofdtrainer is eindverantwoordelijk voor de afgifte van het deelnamebewijs of deelnamecertificaat.
 • De student dient bij minimaal 80% van de contacturen aanwezig te zijn geweest, al dan niet via een inhaalvariant.
 • De student heeft de eindtoets (zie onder 8) met voldoende resultaat afgerond.
8. KENNIS- EN VAARDIGHEDEN AUDIT (EINDTOETS)
 • De kennis- en vaardigheden audit (eind toets) zijn onderdeel van de opleiding
 • De opleider toont aan dat de audit onderdeel is van het programma en hoe hieraan vorm & inhoud wordt gegeven.
9. PRIJZEN
 • Geen voorwaarden of beperkingen.
10. TOELATING TOT OPLEIDING
 • Minimaal MBO vooropleiding of hiermee vergelijkbaar denk- / ervarings- / werkniveau, zulks ter beoordeling van het opleidingsinstituut.
 • Geen voorwaarde met betrekking tot specifieke hypnose gerelateerde (voor)kennis en/of ervaring.
11. TOELATING ALS LID EN TOT DE CERTIFICERING
 • Automatische kwalificatie v.w.b. toelatingscriteria PF.021 beroepsopleiding, PF.023 kennis audit en PF.024 vaardigheden audit indien de student het deelname bewijs/certificaat overlegt. Zie ook onder 7.
12. INHOUD
De basisopleiding hypnose practitioner is zodanig ingericht dat de student na afronding van de opleiding een eigen hypnosepraktijk kan starten en wordt geacht over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken. De student verkrijgt adequate kennis en vaardigheden aangereikt, zowel in theorie als in oefen- & simulatiemomenten, met betrekking tot:
 • Algemene inleiding hypnose
 • Classificeren van cliënten
 • Kennis van alsmede het kunnen uitvoeren en toepassen van regressie- en inductiemethoden
 • Kennis van alsmede het kunnen herkennen van hypnosestadia en trancediepten
 • Het onderkennen van risico’s en incidenten tijdens de hypnose alsmede het beheersbaar maken en oplossen ervan.
 • Juridische context hypnose (onder meer: wettelijke status, aansprakelijkheid, beroeps- en bedrijfsverzekering), het beroepenveld, de gedragscode, het klacht- en tuchtrecht, het CPD programma, de branche organisatie(s), beroeps- en bedrijfsuitoefening
 • Ondernemen op beginnersniveau: (juridische) entiteiten, bedrijfsvoering & organisatie, acquisitie, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, verzekeringen
13. OPDRACHTEN
Op basis van een rollenspel of andere instructies produceert de student tenminste:
 • 1x intakeformulier cliënt
 • 1x evaluatieformulier cliëntsessie
 • 1x bewijs real-time uitgevoerde cliëntsessie (PF.024 vaardigheden audit)
 • 1x bewijs theorie examen (PF.023 kennis audit)
De opdrachten kunnen naar keuze van het opleidingsinstituut of door de opleider worden beoordeeld of in een groepsoefening door de deelnemers op basis van zelf assessment worden beoordeeld.
14. ERKENNINGSAUDIT
De opleider toont ter genoegdoening van Global Network Group aan dat deze opleidingsdoelen worden behaald. Hiertoe levert de opleider een digitaal audit dossier aan. Uitsluitend digitale audit dossiers worden geaccepteerd. De erkenningsaudit wordt per email aangevraagd bij Global Network Group.

Het auditdossier bevat:
 • Trainershandleiding
 • Lesmateriaal, readers, syllabi
 • Actuele registratie opleidingsinstituut (KVK NL of kruispuntbank bedrijven B), niet ouder dan 6 maanden
 • Bewijs van lidmaatschap en certificering hoofdtrainers of de aanmelding hiervoor
De trainershandleiding bevat:
 • Trainingsplan inclusief planning dagdelen en onderwerpen; het trainingsplan bevat een controleerbare verwijzing naar de inhoudsonderwerpen zoals genoemd in dit document
 • Beschrijving van de praktijkoefeningen
 • Beschrijving van eventuele thuiswerk opdrachten
 • Overzicht hoofdtrainers, gast- en assistent trainers