Privacy

Privacy

PRIVACY VERKLARING GLOBAL NETWORK GROUP

VERSIE: MEI 2018

Algemeen

We zijn ons bewust dat onze organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken, welke informatie we waarom verzamelen en hoe we hiermee uw bezoekers- en klantervaring beogen te verbeteren.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van het Global Network Group. Wij wijzen u erop dat Global Network Group niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen.

Op basis van het privacy beleid respecteert Global Network Group de privacy van al haar website gebruikers en cliënten (certificaathouders). Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

ADR Register, EMCI Register, ICR Coach Register, IHR Register, Modjadji Network en WKKGZ Register zijn onderdeel van Global Network Group.

ICC Council is toezichthouder/waarborgcommissie.

Toestemming

Iedere (kandidaat) cliënt (certificaathouder) is op basis van zijn/haar aanmelding automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor 1 van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van Global Network Group of van 1 van onze contractpartners. Global Network Group zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Type informatie en dossiers

Global Network Group verzamelt informatie met betrekking tot de registratie en certificering van personen, bedrijven, producten en diensten.

Hierbij worden twee informatie typen en dossiers onderscheiden, namelijk:

 • (1) informatie bedoeld voor publicatie in het (de) openbare profiel(en) van de (kandidaat) certificaathouder (profieldossier) en
 • (2) informatie bedoeld voor de kwalificatie als certificaathouder alsmede het in stand houden van de registratie en certificering (certificeringsdossier).

Global Network Group beheert de beide informatie typen / dossiers op gescheiden servers.

Profieldossier

Global Network Group houdt van iedere (kandidaat) certificaathouder een profiel dossier. Dit dossier bevat:

 • NAW gegevens van het bedrijf of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk worden uitgevoerd;
 • Gegevens met betrekking tot telefoon, telefax, website;
 • Contactformulier gekoppeld aan het persoonlijke of zakelijke emailadres van de certificaathouder;
 • Links naar andere profielen & informatie, zoals social media, platfoms, vergelijkingswebsites, marketing- en verkoopkanalen;
 • Logo’s, foto’s en informatie met betrekking tot de persoon en het bedrijf;
 • Overige informatie verband houdend met de certificering.

Certificaathouders kunnen gegevens in het profieldossier, met uitzondering van certificaatgegevens, zelf beheren.

Het profieldossier is openbaar indien de certificaathouder beschikt over een geldige certificering.

Het profieldossier is openbaar indien de certificaathouder is geschorst of geroyeerd, echter voor een maximale tijdsduur van 5 aaneengesloten kalenjaren gerekend vanaf het ingaan van de schorsing of het royement.

Indien certificering wordt beëindigd door de certificaathouder of Global Network Group, of aan de certificaathouder wordt ontnomen, wordt het profieldossier voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de certificaathouder om verwijdering verzoekt.

Certificeringsdossier

Global Network Group houdt van iedere (kandidaat) certificaathouder een certificeringsdossier. Dit dossier bevat:

 • Alle correspondentie, documenten en informatie met betrekking tot de kwalificatie en de instandhouding van de registratie en certificering;
 • Alle correspondentie, documenten en informatie met betrekking tot de afhandeling van (disciplinaire) klachten en geschillen, indien verband houdend met de registratie en certificering;
 • Overige correspondentie, documenten en informatie, indien verband houdend met de registratie en certificering.

Een certificeringsdossier is niet openbaar.

Een certificeringsdossier is vertrouwelijk. Het uitvoeren van audits door bevoegde autoriteiten en toezichthouders is toegestaan.

Een certificeringsdossier wordt voor onbepaalde tijd aangehouden, ook na de beëindiging van de certificering, ongeacht de reden van de beëindiging.

Na de beëindiging van de certificering kan de certificaathouder verzoeken om het verwijderen van het certificeringsdossier. Global Network Group kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is Global Network Group gehouden de certificaathouder dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dient de certificaathouder Global Network Group te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie

Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers van Global Network Group of van 1 van onze contractpartners. Global Network Group zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Cookies

Global Network Group verzamelt informatie met als doel de bezoekers en gebruikers van de website beter te begrijpen en van dienst te kunnen zijn. Deze website maakt gebruik van "cookies" zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de website gebruiken. De via "cookies" verkregen informatie kan worden doorgeleid of opgeslagen op beveiligde servers van Global Network Group of 1 van onze contractpartners. We gebruiken de verkregen informatie om uw website bezoek te evalueren, om (management) rapportages te maken en u gerelateerde diensten en producten aan te bieden.

Gebruik

Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

Intern gebruik

De informatie wordt intern binnen Global Network Group en ICC Council gebruikt. Al onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijk van uw gegevens en informatie te respecteren.

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek

De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, Global Network Group en ICC Council, dan wel andere organisaties hiertoe gemachtigd door 1 van de hiervoor genoemde organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze bepaling.

Gebruik door agentschappen en ambassadeurs

Door Global Network Group aangestelde/erkende agentschappen en ambassadeurs kunnen de informatie gebruiken.

Verkoop aan andere partijen

Global Network Group verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende certificaathouders.

Gebruik door andere partijen

De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende certificaathouders.

Aanpassingen

Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van onze disclaimer, algemene voorwaarden en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met ons meest recente privacy beleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk een voorbehoud.

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie

Wij bieden onze cliënten (certificaathouders) de mogelijkheid hun aan ons ter beschikking gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Aan- en afmelden voor nieuwsbrieven

Onder aan iedere nieuwsbrief bevindt zich een aan- en afmeldingsknop of instructie.

Aan- of afmelden communicatie

Indien u uw gegevens zoals bij ons geregistreerd wilt wijzigen of verwijderen verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

Uitzetten cookies

De meest browsers accepteren automatisch cookies. We wijzen u erop dat u deze automatische acceptatie kunt uitzetten. Ook kunt u een melding aanzetten die u bericht wanneer cookies worden toegepast zodat u per cookie kunt besluiten over acceptatie of afwijzing. Het is mogelijk dat sommige functies van deze website niet of niet volledig functioneren of toegankelijk zijn indien cookies niet of beperkt worden geaccepteerd. Hiervoor maken we een voorbehoud.

Slotbepalingen

Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is Global Network Group bevoegd tot aanpassing.

Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig.

Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

In geval van meertaligheid prefereert de Nederlandse taal.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacy beleid.

Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website of bel via +31 (0)88 0038 780 of schrijf ons: Global Network Group, ter attentie van de privacy functionaris, P.O. Box 5530, NL 6802 EM Arnhem, Nederland.

Registreer nu!

 • HET onafhankelijke register
 • Efficiënte toelatingsprocedure
 • Zicht- en vindbaar zodra certificering toegekend
 • Uitstekende zoekfuncties voor uw klanten

Aanmelden! ›

from
€ 250,00
/year