Wat doet de vereniging?

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND
KLIK HIER om je aan te melden als lid van de vereniging.
Focus
Hypnose Vereniging Nederland is de belangenvereniging voor hypnose practitioners actief binnen het Belgisch-, Vlaams-, en Nederlandstalige gebied en legt de focus op:
 • Kwaliteitsborging (= certificering)
 • Ledennetwerk (kennis- en vaardigheden overdracht en uitbreiding, buddy systeem, onderling netwerken)
 • Ledenvertegenwoordiging (belangenbehartiging met primaire focus op verzekeraars, overheden en reguliere zorgsector)
Kernbestuur - projectmatige werkwijze & aanpak
Hypnose Vereniging Nederland heeft een kernbestuur van 3 personen en werkt verder projectmatig. Projecten worden gekoppeld aan een projectverantwoordelijke, niet zijnde een bestuurslid. Projecten hebben betrekking op een aantoonbare ledenbehoefte. De behoefte blijkt uit de algemene leden vergaderingen, (online) uitvragingen en ontvangen meldingen en signalen. De realisatie van projecten is primair gebaseerd op actieve ledenparticipatie. Zo ontstaat een krachtige en betekenisvolle HVNL, van, door en met hypnose practitioners.
Hypnose Vereniging Nederland zet in op ledenvertegenwoordiging via gerichte projecten. De vereniging positioneert zich als de logische gespreks- en overlegpartner, ondermeer voor overheden. Te denken valt aan:
 • Erkenning bij de verzekeraars t.b.v. vergoedingen en online declararaties
 • Aansluiting op en samenwerking met de reguliere zorg- en medische sector
Kwaliteitssysteem
Hypnose Vereniging Nederland voert een kwaliteitssysteem, inbegrepen zijn verenigings-certificeringstitels HVNL-B practitioner en HVNL-B master-practitioner. Het kwaliteitssysteem wordt door een onafhankelijk certificeringsinstituut uitgevoerd en beheerd. De vereniging zet hiermee de standaard voor hypnose praktijken en hun practitioners.
ICR Coach Register, onderdeel van Global Network Group, beheert en voert in opdracht het kwaliteitssysteem van Hypnose Vereniging Nederland uit. Hiermee heeft de vereniging de aansluiting op de internationale ISO normering, WKKGZ wetgeving en (tuchtrechtlijke) klachtafdoening. Ook beschikt de vereniging hiermee over 100% onafhankelijke certificerende instantie, zodat ‘de slager keurt het eigen vlees’ kritiek is uitgesloten.
Leden netwerk - overdracht kennis & vaardigheden
Hypnose Vereniging Nederland faciliteert onderling netwerken en kennis/vaardigheden overdracht, ondermeer door 4x per jaar een intervisie mogelijkheid en 4x per jaar een leden chat te bieden.
Buddy begeleiding
Hypnose Vereniging Nederland werkt aan de instelling van begeleiding van leden via een buddy systeem. In de loop van het kalenderjaar 2021 wordt beoogd het systeem gereed te hebben en op te starten.
Het doel van het project is een permanent systeem van collegiaal contact en steun beschikbaar te hebben. Buddies staan elkaar op vrijwliige basis bij met raad en daad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ethische vraagstukken en dilemma’s m.b.t. cliënt contact en -behandeling. Buddies hebben met elkaar een 1-op-1 relatie; in beginsel is een buddy geen buddy voor meer dan 1 persoon.
Intervisie en ledenchats
Het bestuur initieert jaarlijkse 4 intervisie bijeenkomsten (resultaatsgarantie) en 4 ledenchats (resultaatsgarantie). Ieder kwartaal wordt dus 1 intervisie bijeenkomst en 1 ledenchat gehouden. De intervisie bijeenkomst kan online of fysiek plaatsvinden. De leden chats vinden uitsluitend online plaats. Iedere intervisie bijeenkomst is gekoppeld aan aan onderwerp en een onderwerpdeskundige. Ledenchats zijn niet gekoppeld aan een onderwerp, kennen een vrij format en hebben geen agenda. De bijeenkomsten en chats kwalificeren voor de CPD onderhoudsverplichtingen. De bijeenkomsten en chats zijn inbegrepen in de contributie (geen extra kosten).
Vertrouwenspersoon
Het bestuur zal in 2021 een voorstel presenteren m.b.t. het beschikbaar hebben van één of meerdere externe vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon heeft tot taak een lid te adviseren met betrekking tot ethische vraagstukken en dilemma’s, zowel t.a.v. cliënten als collega practitioners. Een vertrouwenspersoon is geen advocaat of jurisch adviseur; ook zal een vertrouwenspersoon nooit namens het lid optreden of het lid (in rechten) vertegenwoordigen. Vertrouwenspersonen zijn in geen enkel opzicht aan de HVNL verbonden, zij werken altijd onafhankelijk en onder strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding. Het ligt voor de hand dat vertrouwenspersonen beschikken over een zekere basis kennis van het veld.
Vergaderingen en bijeenkomsten
Het bestuur houdt tenminste 2 algemene leden vergaderingen (A.L.V. of B.A.L.V.) per jaar (resultaatsgarantie). De algemene leden vergaderingen vinden online plaats, tenzij gecombineerd met een fysieke bijeenkomst. De algemene leden vergaderingen hebben uitsluitend tot doel de formele statutaire verplichtingen juist en tijdig af te handelen. Aan algemene leden vergaderingen zijn geen extra kosten verbonden.
Het bestuur organiseert tenminste 1x per jaar een fysieke bijeenkomst, behoudens eventuele beperkingen zoals momenteel voortkomend uit de Covid-19 gerelateerde maatregelen. Een fysieke bijeenkomst is specifiek bedoeld om op een enthousiasmerende wijze de leden te verbinden en als netwerk bijeen te hebben, waardoor onderlinge banden, samenwerking, kennis- en vaardighedenuitwisseling wordt gestimuleerd. Aan een fysieke bijeenkomst kunnen extra kosten zijn verbonden. Reiskosten zijn altijd voor eigen rekening.
Belangrijk en noodzakelijk: actieve leden participatie!
Hypnose Vereniging Nederland is een vereniging van, door en met beroepsprofessionals. Een essentiële randvoorwaarde voor succes is actieve leden participatie. Hiermee wordt bedoeld: niet alleen halen, ook brengen! Dus: Van de leden wordt gevraagd en verwacht dat actief wordt deelgenomen aan de vereniging. Neem initiatief en deel wat belangrijk of waardevol is.
 • Heb je belangrijke of nuttige informatie? Deel via de leden-email-updates (gaat via het bestuur) of Facebook pagina.
 • Heb je een leuke, nuttige, inspirerende training, workshop, event? Of ken je iemand die zoiets heeft en aanbiedt? Doe de leden een voorstel of ..... doe het pro bono voor je collega-leden.
 • Pro bono? Ja, inderdaad, overweeg eens iets zonder financiële vergoeding te doen en vraag iets anders dan geld terug.
 • Heb je een workshop ontwikkeld en zoek je een try-out? Vraag je collega’s, hun feedback is jouw beloning!
Taakverdeling bestuur en ICR Coach Register
Bestuurstaken
 • Opstellen ALV documenten + jaarrekening
 • Intervisie inhoudelijk organiseren/begeleiden
 • Begeleiding peer reviews, in samenwerking met ICR Coach Register
 • Aanwezig zijn bij leden chat
 • Website en facebook + linkedin pagina in de lucht houden
 • Vertegenwoordiging naar overheden, belangenbehartiging
 • Overige statutaire taken
Taken ICR Coach Register
 • Afhandeling verenigings accreditatie- en certificering, klachten en bezwaren, WKKGZ aangelegenheden, beheer co certificering van alle leden bij ICR Coach Register
 • Begeleiding peer reviews, in samenwerking met bestuur
 • 2x per jaar online ALV organiseren
 • 4x per jaar online intervisie organiseren
 • 4x per jaar online leden chat organiseren
 • Uitvoering facturatie